Privacy Policy

Algemeen 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Weert Doneert, gevestigd te Weert, KvK nr: 81807597. 

Op de verwerking van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), respectievelijk, per 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Stichting Weert Doneert registreert (tijdelijk) enkele van de gegevens van ingeschreven optochtdeelnemers en deelnemers aan de loterij ten behoeve van de inzameling door Stichting Weert Doneert in 2021. 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat de gegevens over een persoon herleid moeten kunnen worden tot een individuele persoon, oftewel aan de hand van de gegevens moet duidelijk zijn om welke persoon het gaat. Stichting Weert doneert verwerkt –indien bij ons bekend -de volgende persoonsgegevens van u: 

  • Voornaam 
  • Achternaam
  • Leeftijd  
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres 

Verwerking van persoonsgegevens 

Een verwerking van persoonsgegevens is een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens. 

Doelen verwerking persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te kunnen communiceren over: 

  • Verkoop van lot of loten van loterijen georganiseerd door Stichting Weert Doneert. 
  • Communicatie met u over uw aangeschafte lot of loten. 
  • Communicatie met u over uw eventueel gewonnen prijs. 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming. 

Derden 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn. 

Bewaartermijn gegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Voor de bewaartermijn van de gegevens zijn wij uitgegaan van de bewaartermijn voor de Belastingdienst, te weten 7 jaren. 

U kunt op elk gewenst moment uw persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt hierover contact opnemen via [email protected]